image

image

Báo Cáo Tài Chánh

Kể từ khi thành lập vào năm 2007, Hội Từ Bi Phụng Sự miền Đông Hoa Kỳ (CSS East) hoạt động như là một chi nhánh của Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS).

Hội Từ Bi Phụng Sự là một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi theo quy chế 501(c)(3) có trụ sở chính đặt tại Orange County, Nam California.

Vào năm 2014, Hội Từ Bi Phụng Sự miền Đông Hoa Kỳ được công nhận là một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi độc lập của tiểu bang Virginia theo quy chế 501(c)(3).

Tất cả hoạt động của hội Từ Bi Phụng Sự như tổ chức các lớp Càn Khôn Thập Linh (CK10), lớp Thiền cho người lớn và trẻ em,... đều miễn phí.


Báo cáo tài chánh cho công tác cứu trợ Typhoon Haiyan tại Phi Luật Tân, qua hội Global Medic Canada (www.globalmedic.ca)

Tổng Kết tài chánh chương trình cứu trợ nạn nhân bão HaiYan (pdf, 77KB)

Báo cáo tài chánh cho chương trình tiệc cơm chay gây quỹ giúp Pháp Hội Di Đà 2013 tổ chức tại Long Beach CA.

Tổng Kết Tài Chánh Gây Quỹ cho Pháp Hội Di Đà 2013 (pdf, 53KB)

Báo cáo tài chánh cho công tác cứu trợ nạn nhân bão Wutip tại Việt Nam

Báo cáo tài chánh cứu trợ Bảo Wutip (pdf, 56KB)

Báo cáo tài chánh cho chương trình Mạn Đà La Viên Dung ngày 2 tháng 6, 2013, và Quán Âm Sám ngày 1 tháng 6, 2013 của Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Đông.

Tổng Kết tài chánh chương trình Mạn Đà La Viên Dung (pdf, 311kB)

Báo cáo tài chánh cho chương trình nhạc thính phòng "MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG iV" ngày 21 tháng 4, 2013, thực hiện với sự hợp tác của nghệ sĩ Lai Hồng và võ đường Tây Sơn, nhằm gây quỹ phụ giúp cho các sinh họat của hội.

Tổng Kết tài chánh chương trình "MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG iV" (pdf, 169kB)

Báo cáo cho chương trình nhạc trẻ "YÊU NGƯỜI YÊU ĐỜI 2" ngày 9 tháng 6, 2012, thực hiện với sự hợp tác của nhóm Nhạc Trẻ "Thân Hữu", nhằm gây quỹ cho chương trình "Vietnam Dream for Success".

2012 YNYD Financial Report (pdf, 216KB)

 [ English ]