image
Quan Âm Sám và Lể An Vị Tượng Đài Bồ Tát Quan Thế Âm chùa Hoa Nghiêm 2010

Click image for close-up viewPHOTO 1-1
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-2
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-3
Quan Âm Sám HN


PHOTO 1-4
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-5
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-6
Quan Âm Sám HN


PHOTO 1-7
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-8
Quan Âm Sám HNPHOTO 1-9
Quan Âm Sám HN

image