image
Địa Tạng Sám và Xuất Gia Đoản Kỳ 2010 Houston, TX

Click image for close-up viewPHOTO 2-1
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-2
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-3
ĐTS - XGĐK 2010


PHOTO 2-4
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-5
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-6
ĐTS - XGĐK 2010


PHOTO 2-7
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-8
ĐTS - XGĐK 2010PHOTO 2-9
ĐTS - XGĐK 2010

image