csseast

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC

 

Địa điểm

Giờ

Ngày

Lớp

Ghi Chú

VIRGINIA

Trụ Sở Hội TBPS

2235 Cedar Lane, Suite 101
Vienna, VA 22182
(map)

 

Mọi chi tiết xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Điện thoại: 703-554-3792

9:30am - 11:30am Thứ Hai Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11:40am-12:30pm Thứ Hai Thiền Thanh Liên Hoa Cho mọi tầng lớp, mọi chi tiết xin liên lạc chị Linh Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5:00pm - 7:00pm Thứ Hai Thể dục và Thiền An Nhiên Tự Tại Cho người mới bắt đầu. Lớp mới bắt đầu 16/12/19
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Mai Đào (703) 625-3202
9:30am -11:30am Thứ Ba Thiền An Nhiên Tự Tại Mọi chi tiết xin liên lạc chị Minh Triết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5:30pm - 7:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Minh Triết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7:00pm - 9:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Cho mọi tầng lớp.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9:30am - 11:30am Thứ Tư Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11:40am - 12:30pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Mọi chi tiết xin liên lạc chị Linh Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Cho mọi tầng lớp.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Mỹ Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9:30am - 11:30am Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Cho mọi tầng lớp.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & chị Linh Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7:00pm - 9:00pm Thứ Năm Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Dũng Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10:00am - 11:30 am Thứ Sáu Càn Khôn Biến Thế I Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9:30am - 11:30am Thứ Bảy Càn Khôn Biến Thế I Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2:45pm - 5:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu.
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Tường-An Nguyễn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9:00am - 11:00am Chủ Nhật Càn Khôn Thập Linh Lớp 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11:15 am - 1:15 pm Chủ Nhật  Lớp Thiền, CK10 và Phật Pháp căn bản Dành riêng cho thiếu nhi tuổi 5-18. Lớp tiếng Anh.
Mọi chi tiết xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay đến facebook.com/YouthCSS/

Bailey Center

5920 Summers Lane
Falls Church, VA 22041

(map)
10:30am-12:30pm Thứ Sáu Càn Khôn Thập Linh Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoa Nghiem Pagoda

9111 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
6:30 pm - 8:30 pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc cô Nhơn Trần This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 703-674-8631 or chị Hân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Graham Road Elementary School

2831 Graham Road
Falls Church, VA 22042
7:00pm -9:00pm Thứ Hai Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu & 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Khuê Nguyễn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thứ Tư

Lincolnia Senior Center

4710 N Chambliss St
Alexandria, Virginia 22312
(map)
9:15am - 10:45pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh For Elderly, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Việt Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kingstowne Center for Active Adults

6488 Landsdowne Center
Alexandria, VA 22315
(map)
12:00pm - 1:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh For Elderly, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Việt Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1:00pm - 3:00pm
9:00am - 10:30am Thứ Năm
10:30am - 12:00pm
6:00pm - 7:30pm Mọi chi tiết xin liên lạc chị Lan Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

MARYLAND

                                                                                                                      Mọi chi tiết xin liên lạc:

  •                                                                                                           Chị Tammy Hilton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 703-470-4177
  •                                                                                                           Anh Tom Huppmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 301-330-4371

Gaithersburg Library

1833 Montgomery Village Ave
Gaithersburg MD 20879
(240) 773-9490
(map)
7:00pm - 8:45pm Thứ Năm Càn Khôn Sống Vui Khỏe Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Anh.

Long Branch Library

8800 Garland Avenue
Silver Spring, MD 20901
(240) 777-0910
(map)
2:30pm - 4:00pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Anh.
Phòng họp trên lầu 2

Margaret Schweinhaut Senior Center

1000 Forest Glen Rd
Silver Spring, MD 20901
(240) 777-8085
(map)
2:00pm - 3:30pm Thứ Tư Càn Khôn Sống Vui Khỏe Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.

Nancy H Dacek – North Potomac Community Recreation Center

13850 Travilah Road
Rockville, MD 20850
(240) 773-4800
(map)
Sẽ Thông Báo STB Thiền An Nhiên Tự Tại Sẽ Thông Báo
10:00am - 11:30am Thứ Sáu Càn Khôn Sống Vui Khỏe Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.

St Rose of Lima Church

11701 Clopper Rd
Gaithersburg, MD 20878
(301) 948-7545
(map)
10:00am - 12:00pm Thứ Ba Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Dùng Parish Center (Woodlands) Room.
7:00pm - 9:00pm Thứ Tư

White Oak Community Recreation Center

1700 April Lane
Silver Spring, MD 20904
(240) 777-6941
(map)
2:00pm - 4:00pm Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
10:00am - 12:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh