csseast

 

 Địa Điểm
 Giờ
 Ngày
Lớp
Ghi Chú
   VIRGINIA

CSS East Headquarters

2235 Cedar Lane, Suite 101                         Vienna, VA 22182

Mọi chi tiết xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  7:15pm-9:00pm
Thứ Ba
Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp,
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sinh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7:15pm-9:00pm Thứ Năm Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp,
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sinh / chị Tường-An
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8:00am-10:00pm Thứ Bảy Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp,
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
11:15am-1:15pm Chủ Nhật Lớp Thiền, CK10 và Phật Pháp căn bản Dành riêng cho thiếu nhi tuổi 5-18. Lớp tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay đến facebook.com/YouthCSS/ 

Lớp Trực Tuyến

Xin liên lạc HLV để ghi danh

8:30am-9:30am

Thứ Hai, Tư, Sáu

Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Càn Khôn Biến Thế
Càn Khôn Thập Linh
Cho mọi tầng lớp, xin liên lạc chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT: 703-568-1653
 9:35am-10:35am
Thứ Hai
Thiền Thanh Liên Hoa
Cho mọi tầng lớp, xin liên lạc chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT: 703-568-1653
 9:35am-10:35am Thứ Tư Thiền An Nhiên Tự Tại
Cho mọi tầng lớp, xin liên lạc chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT: 703-568-1653
 9:30am-11:30am
Thứ Bảy
Càn Khôn Thập Linh
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9:00am-11:00am
 Chủ Nhật
Càn Khôn Thập Linh
Lớp 1A. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lincolnia Senior Center

4710 N Chambliss St
Alexandria, VA 22312
(703) 914-0330
9:45am-10:45am Thứ Tư
Thể Dục cho Cao Niên
Thể Dục cho Cao Niên dùng Ghế
Dựa theo CKTL - HLV: Ann
Dựa theo CKTL - HLV: anh Việt-Dũng (Jack)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (703) 483-0114

Kingstowne Center for Active Adults

6488 Landsdowne Centre Dr
Alexandria, VA 22315
(703) 339-7676

9:30am-10:30am

10:45am-12:00pm

Thứ Ba Thể Dục cho Cao Niên
Dựa theo CKTL - HLV: anh Việt-Dũng (Jack)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (703) 483-0114

Lorton Senior Center

9520 Richmond Hwy
Lorton, VA 22079
(703) 550-7195
10:45am-12:00pm Thứ Sáu Thể Dục cho Cao Niên
Dựa theo CKTL - HLV: anh Việt-Dũng (Jack)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (703) 483-0114

     MARYLAND

                                                                                            Mọi chi tiết xin liên lạc:                                                                                                                                                                    Chị Tammy Hilton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 703-470-4177                                                                       

                                              Anh Tom Huppmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 301-412-4376

 11:00am-1:00pm
Thứ Năm 
Càn Khôn Thân Khỏe Tâm An
Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp, Anh/Việt ngữ
2:00pm-3:30pm
 Thứ Hai
Càn Khôn Thân Khỏe Tâm An
 Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp, Anh/Việt ngữ
 1:00pm-2:00pm
Thứ Sáu
Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu và chuyển tiếp, Anh ngữ. Xin liên lạc J. J. Rein
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.