csseast

Tất cả các lớp học tạm ngưng họat động vì sự lây lan của bệnh Covid-19. Xin tự tập theo các bài thể dục hướng dẫn trong trang CK10 

 Địa Điểm
 Giờ
 Ngày
Lớp
Ghi Chú
   VIRGINIA

CSS East Headquarters

2235 Cedar Lane, Suite 101                         Vienna, VA 22182

For details, please contact  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 703-554-3792

 9:30am-11:30am
Thứ Hai
Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & Chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
11:40am-12:30pm Thứ Hai  Thiền Thanh Liên Hoa Cho mọi tầng lớp, xin liên lạc chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 5:00pm-7:00pm
Thứ Hai
Thể Dục và Thiền An Nhiên Tự Tại
Cho người mới bắt đầu. Lớp mới bắt đầu 16/12/19. Mọi chi tiết xin liên lạc Dao-Mai (703) 625-3202
7:00pm-9:00pm Thứ Hai  Càn Khôn Thập Linh Lớp cho người mới bắt đầu. 
 9:30am-11:30am
Thứ Ba
Thiền An Nhiên Tự Tại
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Minh-Triết 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5:30pm-7:00pm
Thứ Ba
 Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu. 
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Minh-Triết 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7:00pm-9:00pm
Thứ Ba
Càn Khôn Thập Linh
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9:30am-11:30am
Thứ Tư
Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Càn Khôn Biến Thế
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & Chị Linh-Sương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
11:40am-12:30pm
Thứ Tư
Thiền An Nhiên Tự Tại
Please contact Linh-Suong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for details
 7:00pm-9:00pm
Thứ Tư
Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu. 
 9:30am-11:30am
Thứ Năm
Càn Khôn Thập Linh
Cho mọi tầng lớp. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tuấn & Chị Linh-Sương                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 7:00pm-9:00pm
Thứ Năm
 
For Beginners, please contact Dyung Le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for details
10:00am-11:30am
 Thứ Sáu
Càn Khôn Biến Thế I
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9:30am-11:30am
Thứ Bảy
Càn Khôn Biến Thế I
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hùng Lê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2:45pm-5:00pm
Thứ Bảy
Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Tường-An This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9:00am-11:00am
 Chủ Nhật
Càn Khôn Thập Linh
Lớp 1A. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Thân Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 11:15am-1:15pm
 Chủ Nhật
Lớp Thiền, CK10 và Phật Pháp căn bản
Dành riêng cho thiếu nhi tuổi 5-18. Lớp tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay đến facebook.com/YouthCSS/ 
10:30am-12:30pm
Thứ Sáu
Càn Khôn Thập Linh
Cao niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Việt-Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6:30pm-8:30pm
Thứ Năm
Càn Khôn Thập Linh

Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Trình độ sơ cấp & 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc cô Nhơn Trần This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 703-674-8631 or chị Hân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7:00pm-9:00pm

Thứ Hai Thứ Tư

Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A.
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Khuê Nguyễn  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9:15am-10:45am
 Thứ Ba
Càn Khôn Thập Linh
Cho Cao Niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Việt Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 12:00pm-1:00pm
 Thứ Ba
Càn Khôn Thập Linh
Cho Cao Niên, Tiếng Việt & Tiếng Anh
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A
Mọi chi tiết xin liên lạc anh Việt Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1:00pm-3:00pm
 9:00am-10:30am
Thứ Năm   
10:30am-12:00pm
 6:00pm-7:30pm
Mọi chi tiết xin liên lạc chị Lan Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     MARYLAND

                                                                                            Mọi chi tiết xin liên lạc:                                                                                                                                                                    Chị Tammy Hilton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 703-470-4177                                                                       

                                              Anh Tom Huppmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 301-330-4371

 11:00am-1:00pm
Thứ Năm 
Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Anh
 2:30pm-4:00pm
Thứ Năm
Càn Khôn Thập Linh

Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Anh.
Phòng họp trên lầu 2

 2:00pm-3:30pm
 Thứ Tư
Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Sẽ Thông Báo
STB
Thiền An Nhiên Tự Tại
Sẽ Thông Báo
10:00am-11:30am
 Thứ Sáu
Càn Khôn Sống Vui Khỏe
Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
10:00am-12:00pm
 Thứ Ba
Càn Khôn Thập Linh
Lớp cho người mới bắt đầu & 1A, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
Dùng Parish Center (Woodlands) Room.
 7:00pm-9:00pm
Thứ Tư
 2:00pm-4:00pm
Thứ Tư
Thiền An Nhiên Tự Tại
Lớp cho người mới bắt đầu, Tiếng Việt & Tiếng Anh.
10:00am-12:00pm
 Thứ Bảy
Càn Khôn Thập Linh